Educación Secundaria

Engloba dende os 12 aos 16 anos, ten como finalidade que os alumnos/as adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente no ámbito humanístico, científico, artístico e tecnolóxico. Desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo, esforzo e traballo; preparalos para os seus estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións como cidadáns.

Obxectivos e metodoloxía

No colexio prestamos especial atención á orientación académica e profesional do alumnado a través do Departamento de Orientación que desenvolve ademais diversos programas de intervención emocional, aprendizaxe individualizada e atención psicolóxica.

Edixgal

Recreos residuos cero

B Maker

Educación Musical

Inspirada no método Willems